مقدمه ای بر تحلیل کسب و کار و کارکردهای آن( ۷ بخش)